אמירת ויכולו בליל שבת קודש

הרב אופיר טביב

  שאלה: 

  האם צריך לאמר ויכולו בציבור דווקא? המתעכב בתפילתו כיצד ינהג באמירת ויכולו?

   

  תשובה (תקציר מתוך מאמר שפורסם בקובץ בעלי אסופות קיץ תשע"ח)

  • לסוברים כדעת הט"ז ודעימיה ליחיד אין לחזור ולומר ויכולו אא"כ יכוין כקורא בתורה או שיעשה לפי המשנ"ב ויחפש עוד מישהו לומר עמו.
  • אם הוא בתפילת היחיד ונמצא בויכולו והציבור מתחיל לומר ויכולו שלאחר התפילה, לדעת הצי"א והמנחת שלמה, יאמר איתם יחד (ולצי"א יאמר בקול ולמנח"ש יאמר בלחש) ולפי דעת רבותינו המקובלים אין לומר בקול ואין לחוש לאומרה בציבור משום דברי מורנו האר"י, וביחיד סגי.
  • אמנם לדעת רוב הראשונים, מרן השו"ע וחבל אחרונים - יחיד המתעכב בתפילתו, יכול לומר ויכולו ביחיד, גם אם הציבור כבר סיים אמירת ויכולו, וא"צ לכוין כקורא בתורה ולא לכוין שלא לשם עדות.


תגיות: פרשת בראשית, ויכולו, אמירת ויכולו ביחיד, שבת, הרב אופיר טביב,