מצוות הוידוי

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  בס"ד

  עיקרי ההלכות

  א. מצוות עשה מדאורייתא שיתוודה החוטא כשישוב בתשובה.

  ב. את הוידוי אומרים בלשון כללית 'חטאתי'. אין חובה לפרט את החטאים, אך אם מתוודה בלחש רצוי לפרט את החטאים.

  ג. חכמינו קבעו זמן מיוחד לוידוי - יום הכיפורים. ביום זה אנו מתוודים עשר פעמים.

  ד. הוידוי נאמר בעמידה ובראש כפופה. נהוג להכות על הלב בשעת הוידוי, כאומר- 'אתה גרמת לי שאחטא'.

   

  א. מצוות הוידוי

  מצוות עשה מדאורייתא שיתוודה החוטא על חטאיו כשיעשה תשובה.

  בספר החינוך מוסבר שיש שתי תועלות בוידוי. ראשית, באמירת הוידוי מגלה המתוודה שהוא מאמין שהכל גלוי וידוע לפני הקב"ה. שנית, על ידי פירוט החטא ואמירתו בפה, יזהר המתוודה שלא לשוב על חטאו להבא.

  ונחלקו תנאים האם חייב המתוודה לפרט את חטאיו או שדי באמירה כללית, 'חטאתי'. לדעת רבי יהודה בן בבא חובה לפרט את החטאים, לדעת רבי עקיבא אין חובה לפרט אך אם רוצה מותר לו, וכשמתוודה בלחש, ראוי לפרט את החטא1 וכך נפסק להלכה.

   

  ב. זמן ואופן הוידוי

  חכמינו קבעו זמן מיוחד לוידוי. למרות שבכל עת שישוב האדם בתשובה עליו להתוודות, נקבע יום הכיפורים כיום מיוחד למצווה זו.

  ביום זה אנו אומרים עשר פעמים את הוידוי. הר"ן מסביר שעשרת הפעמים הם כנגד עשר הפעמים בהם היה הכהן הגדול מזכיר את שם ה' במקדש2.

  את הוידוי יש לומר בעמידה. אין להישען על שלחן או סטנדר וכדומה אם נשען בצורה כזו שאם יינטל השולחן או הסטנדר האדם ייפול.

  חולים וזקנים רשאים להישען, אך לכל הפחות יעמדו בלי להישען באמירת 'אבל אנחנו חטאנו', שהיא עיקר הוידוי.

  ראוי לומר את הוידוי בגו כפוף או בהרכנת ראש.

  נהוג להכות על החזה בעת אמירת הוידוי. כוונת הכאה זו היא לומר כביכול ללב - 'אתה גרמת לי שאחטא'3.

   

  המספרים מפנים לקובץ מקורות והערות המצורףתגיות: וידוי, יום כיפורים, תשובה, חטא, חולים, זקנים, ספר החינוך, רמב"ם, כהן גדול, הלכה שבועית, בית מדרש גבעת אסף,