חלאק'ה בחול המועד סוכות

שאלה מקבוצת השו"ת

הרב אופיר טביב

  שאלה: מותר לעשות חלאקה בסוכות? ( מצד תספורת בחול המועד)

   

  תשובה: מותר לספר קטן בחול המועד וכן לערוך את מנהג החלאקה

  הרחבה: בגמרא (מו"ק יד ב) אמר שמואל: קטן מותר לגלחו במועד לא שנא נולד במועד ולא שנא נולד מעיקרא.
  וכ"פ הרמב"ם (הל' שביתת יו"ט פ"ז הי"ט) שקטן בין נוחד במועד בין לפני המועד מותר לגלחו במועד.
  וכן פסקו הרי"ף והרא"ש והטעם משום שלא שייך בו הטעם של גילוח שמא יכנס מנוול לרגל.
  אמנם בנימוקי יוסף על הרי"ף כתב: "פי' אם יש לו שער רב ומצטער מותר לגלחו ולא אמרינן הלא יכנס ברגל מנוול דלא בר מצווה הוא דלא גזרינן קטן אטו גדול".
  ולכאורה משמע שרק אם יש לו הרבה שיער ומציק לו מותר לגלחו ואם לא - אסור. והביאו מרן בב"י.
  אך בשו"ע בסימן תקלא (סע ו) פסק בסתמא שקטן מותר לגלחו אפילו נולד קודם הרגל. והרמ"א הוסיף על דבריו שאפילו בפרהסיא מותר.
  והט"ז והמג"א כתבו שהוא מהטעם שכתבנו לעיל, שאינו בר מצווה ואין עליו חיוב להתגלח קודם המועד.
  אבל המג"א העלה את דברי הנימוקי יוסף ונראה שחש לדבריו. וכ"פ המשנ"ב.
  אך בשערי תשובה סק"ז הביא בשם גן המלך שמותר להשהות שמחת התגלחת שעושים לקטן כדי להרגיל השמחה במועד ומצווה נמי איכא בכך. והוסיף שכן הוא מנהג ארץ ישראל שעושים שמחה בתספורת הראשונה של הקטן שמחנכים אותו במצוה להיות לו פיאות הראש.
  וכ"כ גם הבאר היטב בסק"ז.
  וכן העלה בשו"ת פעולת צדיק למהרי"ץ (ח"ג סי' רמח) ודחה דברי המג"א משום שכל הפוסקים לא חילקו בזה.
  וכ"כ בזית רענן על השתילי זתים (סי' תקלא סע' ו סקט"ו).
  וכ"פ בחזו"ע (הל' יו"ט עמ' קצג) ובשו"ת וישב הים לגרי"מ הלל (ח"ג סי' כט) ושניהם הביאו כיד ה' הטובה עליהם מרבותינו האחרונים המתירים חלאקה לקטן בחוה"מ. עיי"ש.